• LV
  • EN
  • RU
Close
Whatsapp: 0037122033034 Telegram: evismart_europe Phone: +371 22 033 034

Personas datu aizsardzība

Pamatjēdzieni, kas izmantoti politikā:

1.1. Lietotājs - fiziska persona (personas datu subjekts)

1.2. Lietojumprogramma - oficiālās Tuya Smart, Smart Life mobilās lietotnes, kas pieejamas lejupielādei AppStore un GooglePlay veikalos.

1.3. Personas dati - jebkura informācija, kas attiecas uz tieši vai netieši identificētu vai identificējamu fizisku personu (personas datu subjektu);

1.4. Personas datu operators (Operators) - SIA "AB Smart Solutions", tā pilnvarotie pārstāvji, speciālisti, Operatora darbinieki, kas vieni paši vai kopā ar citām personām organizē un (vai) īsteno personas datu apstrādi, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķi, apstrādājamo personas datu sastāvu, ar personas datiem veicamās darbības (operācijas);

1.5. Piekrišana - piekrišana personas datu apstrādei, kā arī personas datu apstrādei, ko Lietotājs pilnvarojis izplatīšanai trešajām personām, šīs Politikas 1. pielikumā norādītajā formā;

1.6. Personas datu apstrāde - jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums ar personas datiem, ko veic ar vai bez automatizācijas rīku izmantošanas. Personas datu apstrāde ietver, bet neaprobežojas ar: vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, uzglabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, modificēšanu), iegūšanu, izmantošanu, nodošanu (izplatīšanu, sniegšanu, piekļuvi) trešajām personām, tostarp pārrobežu nodošanu, anonimizēšanu, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu.

Politikas vispārīgie noteikumi

2.1. Šī Politika ir neatņemama Lietotāja līguma un Publiskā piedāvājuma (turpmāk - "Piedāvājums"), kas publicēts un/vai pieejams internetā: https://evismart.com/terms/, sastāvdaļa, kā arī citu ar Lietotāju noslēgto līgumu sastāvdaļa, ja to noteikumos tas ir skaidri paredzēts.

2.2. Šī Politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis) un attiecas uz visiem personas datiem, kurus Operators var iegūt no Lietotāja, kas ir civiltiesiska līguma puse.

2.3. Operatoram ir tiesības grozīt šo politiku. Turpmāka tīmekļa vietnes lietošana pēc paziņojuma par šīs Privātuma politikas grozījumiem publicēšanas vai izplatīšanas nozīmē, ka Jūs piekrītat veiktajām izmaiņām.

Operatora apstrādātā Lietotāju personiskā informācija

3.1 Jebkuras informācijas, kas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem tiek uzskatīta par konfidenciālu, sniegšana SIA "AB Smart Solutions" ir pilnībā brīvprātīga. Personas informācija šajā politikā nozīmē:

3.1.1. Informācija, ko Lietotājs patstāvīgi sniedz, reģistrējoties (izveidojot kontu) vai lietojot Pieteikumu, tostarp Lietotāja personas dati:

vārds, uzvārds;

kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

fotogrāfijas vai video, kas ļauj identificēt personu

atrašanās vietas dati;

kontaktu un mijiedarbības vēsturi ar Operatoru un tā partneriem;

citi personas dati, ko lietotāji sniedz paši vai pēc Operatora pieprasījuma.

Operatoram ir tiesības noteikt prasības Lietotāja personas datu saturam, kas ir jāsniedz, lai izmantotu Vietni, Aplikāciju. Ja noteiktu informāciju Operators nav atzīmējis kā obligātu, to sniedz vai atklāj Lietotājs pēc saviem ieskatiem.

3.1.2. SIA "AB Smart Solutions" aizsargā datus, kas tiek automātiski pārsūtīti, pārlūkojot lapas, kurās ir instalēts sistēmas statistikas skripts:

IP adrese;

sīkfailu informācija;

pārlūkprogrammas informāciju;

piekļuves laiks;

novirzītājs (iepriekšējās lapas adrese).

3.1.3. Cita informācija par Lietotāju, kuras apstrāde ir noteikta Tīmekļa vietnes, Pieteikuma lietošanas noteikumos.

3.2. Lietotne nepārbauda Lietotāja sniegtās personiskās informācijas pareizību un tai nav iespēju novērtēt Lietotāja kompetenci, pieņemot, ka Lietotājs rīkojas apzināti, brīvprātīgi, godprātīgi, ar pienācīgu rūpību un pieliek visas nepieciešamās pūles, lai šī informācija būtu aktuāla.

Lietotāju personiskās informācijas apstrādes mērķi

4.1. Lietotāja personiskā informācija tiek apstrādāta šādiem nolūkiem:

4.1.1. Lai identificētu Lietotāju Vietnes un Pieteikuma darbības ietvaros;

4.1.2. Lai nodrošinātu saziņu ar Lietotāju informācijas pakalpojuma ietvaros un uzlabotu Lietotnes kvalitāti, tās lietošanas ērtumu Lietotājam, jaunu pakalpojumu un servisu izstrādi;

4.1.3. Lai nosūtītu paziņojumus, pieprasījumus un informāciju par Pieteikuma lietošanu, kā arī apstrādātu Lietotāja pieprasījumus, iesniegumus, pārsūdzības;

4.1.4 Reklāmas materiālu mērķtiecīga atlase;

4.1.5 Mārketinga, statistikas un citu pētījumu veikšanai, pamatojoties uz bezpersoniskiem datiem;

4.1.6 Latvijas spēkā esošo tiesību aktu prasību ievērošana.

Noteikumi un nosacījumi Lietotāju personiskās informācijas apstrādei un tās nodošanai trešajām personām

5.1 Lietotāja personiskā informācija ir konfidenciāla, ja vien Lietotājs brīvprātīgi nepublisko šo informāciju.

5.2. Lietotne ir tiesīga apstrādāt personas datus un sniegt Lietotāja personas informāciju trešajām personām šādos gadījumos:

5.2.1 Lietotājs ir piekritis šādām darbībām;

5.2.2 Pārsūtīšana ir nepieciešama, lai Lietotājs izmantotu konkrētu pakalpojumu vai lai izpildītu konkrētu vienošanos vai līgumu ar Lietotāju;

5.2.3 Pārsūtīšana ir nepieciešama pašas Lietotnes darbībai un funkcionalitātei;

5.2.4 Pārsūtīšana ir nepieciešama saskaņā ar Krievijas vai citiem piemērojamiem tiesību aktiem, piemēram, pēc tiesas vai citas pilnvarotas valsts iestādes pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā;

5.2.5. Pārsūtīšana notiek kā daļa no uzņēmuma pārdošanas vai cita veida nodošanas (pilnībā vai daļēji), saskaņā ar kuru pārņēmējs uzņemas visas saistības ievērot šīs Politikas noteikumus attiecībā uz saņemto Personas informāciju;

5.2.6. Lai nodrošinātu Vietnes, Pieteikuma vai trešo personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzību gadījumos, kad Lietotājs pārkāpj Lietotāja līgumu, šo Politiku;

5.2.7. Lietotāja personiskās informācijas apstrādes rezultātā tiek iegūti bezpersoniski statistikas dati, kas tiek nodoti trešajai personai, lai veiktu pētījumus, veiktu darbu vai sniegtu pakalpojumus Operatora vārdā.

Personas informācijas modificēšana un dzēšana. Obligāta datu glabāšana. Personas datu apstrādes izbeigšanas nosacījumi

6.1. Lietotājs jebkurā laikā var mainīt (atjaunināt, papildināt) savu sniegto personas informāciju un atsaukt savu piekrišanu sniegtās personas informācijas apstrādei, sazinoties ar operatoru vai nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi info@evismart.com.

6.2. Tiesības, kas paredzētas punktā. 5.1. punktā, var tikt ierobežotas saskaņā ar tiesību aktu prasībām. Piemēram, šādi ierobežojumi var ietvert Aplikācijas pienākumu saglabāt Lietotāja izmainīto vai dzēsto informāciju likumā noteikto laiku un likumā noteiktajā kārtībā nodot šādu informāciju valsts iestādei.

6.3. Personas dati tiek glabāti tādā formā, kas ļauj identificēt personas datu subjektu ne ilgāk, nekā to prasa šīs Politikas 3.-4. sadaļā noteiktie personas datu apstrādes mērķi.

6.4. Personas datu apstrādes izbeigšanas nosacījums ir šīs Politikas 3-4. sadaļās noteikto personas datu apstrādes mērķu sasniegšana, piekrišanas termiņa izbeigšanās, personas datu subjekta piekrišanas atsaukšana savu personas datu apstrādei, citi Līguma, Politikas noteikumos paredzētie gadījumi.

6.5. Ja nav saņemts Lietotāja iesniegums par piekrišanas atsaukšanu personas datu apstrādei, lai īstenotu Lietotāja noslēgtos līgumus, vienošanās, kā arī lai uzlabotu Aplikācijas kvalitāti, Operatoram ir tiesības 5 gadus glabāt log failus par Lietotāja veiktajām darbībām Aplikācijas lietošanas ietvaros.

Lietotāja personiskās informācijas aizsardzība

7.1. SIA "AB Smart Solutions" veic nepieciešamos un pietiekamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, modificēšanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nesankcionētām darbībām.

Konfidencialitātes politikas maiņa

8.1. Operators var vienpusēji mainīt Privātuma politiku. Pēdējās atjaunināšanas datums tiek norādīts pašreizējā pārskatīšanas versijā. Jaunā Politikas redakcija stājas spēkā tās publicēšanas dienā, ja vien jaunajā Politikas redakcijā nav noteikts citādi. Pašreizējā versija ir pieejama tīmekļa vietnē https://evismart.com/privacy/.

Piekrišana saņemt reklāmas e-pasta vēstules

9.1. Jūs dodat savu piekrišanu saņemt reklāmas sūtījumus, informāciju, reklāmas ziņojumus, tostarp par produktiem un/vai pakalpojumiem, notiekošajām akcijām, informāciju par Evismart.com personīgajiem piedāvājumiem, kas var potenciāli interesēt, šādos veidos, tostarp, bet ne tikai

izmantojot īsziņas (SMS) un ziņojumapmaiņas ziņojumus uz jūsu tālruņa numuru;
nosūtot e-pastu uz jūsu e-pasta adresi; vai
tieši sazinoties pa tālruņa numuru;
izmantojot push paziņojumus, banerus, izmantojot citus paziņojumus mobilajā lietotnē, personīgajā kontā tīmekļa vietnē un citos saziņas kanālos, kas ietver tiešu kontaktu ar klientu.

Jūs varat pārvaldīt savus sūtījumus vietnē myAlpari.

Kontakti un procedūras, kā atbildēt uz Lietotāju pieprasījumiem/jautājumiem par personas datiem

10.1. Visus ierosinājumus, jautājumus, pieprasījumus un citus paziņojumus saistībā ar šo politiku un savu personas datu izmantošanu var nosūtīt Lietotājs: - uz e-pastu: info@evismart.com - uz pasta adresi: Jūrkalnes iela 1 k-1, Latvija, Rīga, LV-1046, reģ. nr. LV40203352724.