• LV
  • EN
  • RU
Close
Whatsapp: 0037122033034 Telegram: evismart_europe Phone: +371 22 033 034

Ochrona danych osobowych

Podstawowe pojęcia stosowane w Polityce:
1.1 Użytkownik - osoba fizyczna (podmiot danych osobowych)
1.2 Aplikacja - oficjalne aplikacje mobilne Tuya Smart, Smart Life dostępne do pobrania w sklepach "AppStore" i "GooglePlay".
1.3 Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanej lub zdefiniowanej osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych);
1.4 Operator Danych Osobowych (Operator) - SIA "AB Smart Solutions", jego upoważnieni przedstawiciele, specjaliści, pracownicy Operatora samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) prowadzącymi przetwarzanie danych osobowych, a także określającymi cele przetwarzania danych osobowych, skład danych osobowych podlegających przetwarzaniu, działania (operacje) wykonywane na danych osobowych;
1.5 Zgoda - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a także na przetwarzanie danych osobowych upoważnionych przez Użytkownika do rozpowszechniania osobom trzecim w formie przewidzianej w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki;
1.6 Przetwarzanie danych osobowych - dowolne działanie (operacja) lub zestaw działań (operacji) z danymi osobowymi wykonywane z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez nich. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje między innymi: gromadzenie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp) stronom trzecim, w tym przekazywanie transgraniczne, depersonalizację, blokowanie, usuwanie, niszczenie.

Postanowienia ogólne Polityki
2.1 Niniejsza Polityka stanowi integralną część Umowy z Użytkownikiem oraz Oferty Publicznej (zwanej dalej "Ofertą") zamieszczonej i/lub dostępnej w Internecie pod adresem: https://evismart.com/terms/, a także innych umów zawieranych z Użytkownikiem, jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w ich warunkach.
2.2 Niniejsza Polityka została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (z dnia 27 kwietnia 2016 r.) i ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, które Operator może otrzymać od Użytkownika będącego stroną umowy cywilnoprawnej.
2.3 Operator ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce. Dalsze korzystanie z witryny po opublikowaniu lub rozpowszechnieniu powiadomienia o zmianach w niniejszej Polityce prywatności oznacza, że użytkownik zgadza się z wprowadzonymi zmianami.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Operatora
3.1 Podanie SIA "AB Smart Solutions" jakichkolwiek informacji uznanych za poufne zgodnie z obowiązującym prawem jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe w niniejszej Polityce oznaczają:
3.1.1 Informacje podawane przez Użytkownika samodzielnie podczas rejestracji (zakładania konta) lub w procesie korzystania z Aplikacji, w tym dane osobowe Użytkownika:
nazwisko, imię;
dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);
zdjęcia lub nagrania wideo umożliwiające identyfikację osoby;
dane dotyczące lokalizacji;
historia aplikacji i interakcji z Operatorem i jego partnerami;
inne dane osobowe podane przez Użytkowników samodzielnie lub na żądanie Operatora.
Operator ma prawo określić wymagania dotyczące składu Danych Osobowych Użytkownika, które muszą być koniecznie dostarczone w celu korzystania z Witryny, Aplikacji. Jeśli określone informacje nie są oznaczone przez Operatora jako obowiązkowe, ich podanie lub ujawnienie jest dokonywane przez Użytkownika według własnego uznania.
3.1.2 SIA "AB Smart Solutions" chroni dane, które są automatycznie przesyłane w procesie przeglądania podczas odwiedzania stron, na których zainstalowany jest skrypt statystyczny systemu:
adres IP;
informacje o plikach cookie;
informacje o przeglądarce;
czas dostępu;
referrer (adres poprzedniej strony).
3.1.3 Inne informacje o Użytkowniku, których przetwarzanie jest przewidziane w warunkach korzystania z Witryny, Aplikacji.
3.2 Aplikacja nie weryfikuje wiarygodności danych osobowych podanych przez Użytkownika i nie ma możliwości oceny ich zdolności, wierząc, że Użytkownik działa świadomie, dobrowolnie, w dobrej wierze, rozważnie i dokłada wszelkich niezbędnych starań, aby takie informacje były aktualne.
Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników
4.1 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w następujących celach:
4.1.1 Identyfikacja Użytkownika w ramach działania Strony, Aplikacji;
4.1.2 W celu zapewnienia komunikacji z Użytkownikiem w ramach usługi informacyjnej i poprawy jakości Aplikacji, wygody korzystania z niej przez Użytkownika, rozwoju nowych usług i usług;
4.1.3 Wysyłanie powiadomień, wniosków i informacji dotyczących korzystania z Aplikacji, a także przetwarzanie zapytań, wniosków i odwołań Użytkownika;
4.1.4 Kierowanie materiałów reklamowych;
4.1.5 Prowadzenie badań marketingowych, statystycznych i innych na podstawie zanonimizowanych danych;
4.1.6 Zapewnienie zgodności z wymogami obowiązującego ustawodawstwa łotewskiego.
Warunki przetwarzania danych osobowych Użytkowników i ich przekazywania osobom trzecim
5.1 Dane osobowe Użytkownika są poufne, z wyjątkiem przypadków, w których Użytkownik dobrowolnie udostępnia informacje o sobie w celu publicznego dostępu do nieograniczonej liczby osób.
5.2 Aplikacja ma prawo do przetwarzania danych osobowych i przekazywania danych osobowych użytkownika stronom trzecim w następujących przypadkach:
5.2.1 Użytkownik wyraził zgodę na takie działania;
5.2.2 Przekazanie jest niezbędne do korzystania przez Użytkownika z określonej usługi lub do wykonania określonej umowy lub umowy z Użytkownikiem;
5.2.3 Transmisja jest niezbędna do funkcjonowania i działania samej Aplikacji;
5.2.4 Przeniesienie jest przewidziane przez rosyjskie lub inne obowiązujące prawo, na przykład na wniosek sądu lub innego upoważnionego organu państwowego w ramach procedury ustanowionej przez prawo;
5.2.5 Przeniesienie następuje w ramach sprzedaży lub innego przeniesienia przedsiębiorstwa (w całości lub w części), a nabywca będzie podlegał wszystkim zobowiązaniom do przestrzegania warunków niniejszej Polityki w odniesieniu do otrzymanych danych osobowych;
5.2.6 W celu zapewnienia możliwości ochrony praw i uzasadnionych interesów Witryny, Aplikacji lub osób trzecich w przypadkach, gdy Użytkownik narusza Umowę użytkownika, niniejszą Politykę;
5.2.7 W wyniku przetwarzania danych osobowych Użytkownika poprzez ich depersonalizację uzyskuje się zdepersonalizowane dane statystyczne, które są przekazywane stronie trzeciej w celu prowadzenia badań, wykonywania pracy lub świadczenia usług w imieniu Operatora.
Modyfikacja i usuwanie danych osobowych. Obowiązkowe przechowywanie danych. Warunki zakończenia przetwarzania danych osobowych
6.1 Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić (zaktualizować, uzupełnić) podane przez siebie dane osobowe lub ich część, a także wycofać zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem lub wysyłając wniosek na adres e-mail info@evismart.com.
6.2 Prawa określone w pkt. 5.1 niniejszej Polityki mogą być ograniczone zgodnie z wymogami prawnymi. Na przykład takie ograniczenia mogą przewidywać obowiązek Aplikacji do przechowywania informacji zmienionych lub usuniętych przez Użytkownika przez okres określony przez przepisy prawa oraz do przekazywania takich informacji zgodnie z prawnie ustanowioną procedurą do organu państwowego.
6.3 Dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania danych osobowych określone w sekcjach 3-4 niniejszej Polityki.
6.4 Warunkiem zakończenia przetwarzania danych osobowych jest osiągnięcie celów przetwarzania danych osobowych określonych w sekcji 3-4 niniejszej Polityki, wygaśnięcie okresu zgody, wycofanie zgody przez podmiot danych osobowych na przetwarzanie jego danych osobowych, inne przypadki zgodnie z procedurą określoną w warunkach niniejszej Umowy i Polityki.
6.5 W przypadku braku wniosku Użytkownika o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji umów, porozumień zawartych przez Użytkownika, a także w celu poprawy jakości Aplikacji, Operator ma prawo do przechowywania plików dziennika dotyczących działań wykonywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Aplikacji przez 5 lat.

Ochrona danych osobowych Użytkownika
7.1 SIA "AB Smart Solutions" podejmuje niezbędne i wystarczające środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nielegalnym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami z nimi osób trzecich.

Zmiana Polityki Prywatności
8.1 Polityka Prywatności może zostać zmieniona jednostronnie przez Operatora. W przypadku wprowadzenia zmian w bieżącej edycji należy wskazać datę ostatniej aktualizacji. Nowe wydanie Polityki wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania, chyba że nowe wydanie Polityki stanowi inaczej. Aktualna wersja jest stale dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://evismart.com/privacy/.

Zgoda na otrzymywanie wiadomości promocyjnych
9.1 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie mailingów promocyjnych, informacji, wiadomości reklamowych, w tym o produktach i/lub usługach, promocjach, informacji o spersonalizowanych ofertach Evismart.com, które mogą być potencjalnie interesujące, za pomocą następujących środków, w tym m.in:
za pośrednictwem wiadomości tekstowych sms (SMS) i komunikatorów na numer telefonu użytkownika;
za pośrednictwem biuletynów e-mail na adres e-mail użytkownika;
poprzez bezpośredni kontakt za pośrednictwem numeru telefonu użytkownika;
za pośrednictwem powiadomień push, banerów, innych powiadomień w aplikacji mobilnej, w osobistej szafce na stronie internetowej i innych kanałów komunikacji, które implikują bezpośredni kontakt z klientem.

Możesz zarządzać swoimi mailingami w myAlpari na stronie internetowej.

Kontakty i zasady odpowiadania na prośby/żądania Użytkowników dotyczące danych osobowych
10.1 Wszelkie sugestie, pytania, prośby i inne komunikaty dotyczące niniejszej Polityki i wykorzystania ich danych osobowych, Użytkownik ma prawo wysłać: - na adres e-mail: info@evismart.com - na adres pocztowy: Jurkalnes iela 1 k-1, Latvia, Riga, LV-1046, Reg. Nr. LV40203352724.