• LV
  • EN
  • RU
Close
Whatsapp: 0037122033034 Telegram: evismart_europe Phone: +371 22 033 034

Polityka zwrotów

Informacje na temat korzystania z prawa do odmowy

1. Kupujący ("Kupujący") sklepu internetowego www.evismart.com, będący konsumentem (osobą fizyczną), ma prawo odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od umowy ("Umowa") zawartej pomiędzy Kupującym a www.evismart.com ("Sprzedający"), której przedmiotem jest zakup towarów ("Towary") w sklepie internetowym pod adresem www.evismart.com .
2. Termin do wykonania prawa odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Jeżeli Kupujący zamówił kilka Towarów w jednym zamówieniu, które są dostarczane osobno, termin do wykonania prawa odstąpienia od umowy liczy się od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem otrzymała ostatni Towar. W przypadku dostawy Towarów składających się z kilku partii lub części, termin na skorzystanie z prawa do odstąpienia liczony jest od dnia, w którym Kupujący lub osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem, wskazana przez Kupującego, otrzymała ostatnią partię lub część Towarów. W przypadku umów o regularną dostawę Towarów termin na skorzystanie z prawa odmowy biegnie od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem otrzymała pierwszy Towar. Jeżeli upływ terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, prawo odstąpienia przysługuje do dnia roboczego następującego po dniu upływu tego terminu (włącznie z nim).
3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy poprzez wysłanie lub złożenie pisemnego oświadczenia w dowolnej formie (format WORD; format PDF), które zawiera oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy, lub poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub formularz odstąpienia należy złożyć w punktach obsługi klienta Sprzedającego (adresy podane są w sklepie internetowym na stronie www.evismart.com ) lub przesłać drogą elektroniczną na adres www.evismart.com . Po otrzymaniu oświadczenia Kupującego w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia na adres e-mail Kupującego.
4. Do zachowania terminu prawa odstąpienia od umowy wystarczy, jeżeli Kupujący wyśle Sprzedającemu oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu prawa odstąpienia od umowy.

Konsekwencje skorzystania z prawa odmowy

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego, Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie pieniądze zapłacone za Towary, w tym koszty dostawy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów poniesionych w związku z wyborem przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o odstąpieniu od Umowy. W przypadku zwrotu jedynie części Towarów, koszty dostawy zostaną zwrócone jedynie w przypadku zastosowania niższej taryfy dla pozostałych Towarów tego samego zamówienia przy ich oddzielnym zakupie niż taryfa stosowana przy zakupie Towarów wraz z Towarami podlegającymi zwrotowi i jedynie w kwocie równej różnicy tych taryf.
6. Sprzedający przeleje kwoty podlegające zwrotowi na rachunek bankowy Kupującego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy lub w formularzu odstąpienia. W żadnym wypadku Kupującemu nie zostaną potrącone żadne pieniądze w związku ze zwrotem.
7. Sprzedający jest uprawniony do opóźnienia zwrotu pieniędzy Kupującemu do momentu otrzymania Towarów przez Sprzedającego lub dostarczenia Sprzedającemu przez Kupującego potwierdzenia, że Towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
8. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia lub przesłania Sprzedającemu formularza odstąpienia od umowy lub zawiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, zwrócić lub przekazać Towar do punktów obsługi klienta Sprzedającego (adresy podane są w sklepie internetowym na stronie www.evismart.com) lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru Towaru. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący dostarczy lub wyśle Towar do Sprzedawcy przed upływem 14 (czternastu) dni. Kupujący pokrywa koszty zwrotu Towaru.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów, jeżeli Towary są używane do celów innych niż do stwierdzenia charakteru, właściwości i działania Towarów w trakcie wykonywania prawa do odstąpienia od umowy. Do celów kontroli Towary powinny być używane w takim stopniu, w jakim można to zrobić w sklepie.