• LV
  • EN
  • RU
Close
Whatsapp: 0037122033034 Telegram: evismart_europe Phone: +371 22 033 034

Warunki użytkowania

Podstawowe pojęcia
1.1 Administracja Zasobami Internetowymi - SIA "AB Smart Solutions", w tym pracownicy upoważnieni do działania w imieniu SIA "AB Smart Solutions" przy zarządzaniu zasobami internetowymi.
1.2 Użytkownik zasobów internetowych (zwany dalej Użytkownikiem) - osoba fizyczna, która chce uzyskać dostęp i (lub) ma dostęp do zasobów internetowych za pośrednictwem Internetu, z zastrzeżeniem danych osobowych.
1.3 Aplikacja - oficjalne aplikacje mobilne dostępne do pobrania w sklepach "AppStore" i "GooglePlay".
1.4 Rejestracja na stronie internetowej to działania Użytkownika mające na celu utworzenie osobistego konta w zasobach internetowych w celu uzyskania dostępu do ich pełnej funkcjonalności.
1.5 Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych) zgodnie z ustawą o danych osobowych.
1.6 Umowa - niniejsza Umowa z Użytkownikiem wraz ze wszystkimi załącznikami, dodatkami i zmianami.
1.7 Polityka - Polityka Prywatności określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i stanowiąca jej integralną część. Aktualną wersję można znaleźć na stronie https://evismart.com/terms/.

Postanowienia ogólne
2.1 SIA "AB Smart Solutions" zapewnia Użytkownikowi zasobów internetowych możliwość korzystania ze swoich usług na warunkach określonych w niniejszej Umowie z Użytkownikiem. Umowa wchodzi w życie z chwilą wyrażenia przez Użytkownika zgody na jej warunki w sposób określony w pkt. 2.3 Umowy. Przedmiotem niniejszej Umowy są wszystkie obecnie istniejące usługi, a także ich rozwój i/lub dodanie nowych.
2.2 Korzystanie z usług SIA "AB Smart Solutions" reguluje niniejsza Umowa, Polityka Prywatności, podana w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy i stanowiąca jej integralną część, umieszczona na stronie evismart.com. Umowa może zostać zmieniona przez Spółkę bez specjalnego powiadomienia, nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej zamieszczenia w Internecie pod adresem wskazanym w niniejszym paragrafie, chyba że nowa wersja Umowy stanowi inaczej. Aktualna wersja jest dostępna pod adresem https://evismart.com/terms/.
2.3 Rozpoczynając korzystanie z dowolnego zasobu internetowego lub jego poszczególnych funkcji lub przechodząc procedurę rejestracji, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował warunki Umowy w całości, bez żadnych zastrzeżeń i wyjątków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień Umowy, nie może korzystać z usług SIA "AB Smart Solutions". Jeżeli Spółka dokonała jakichkolwiek zmian w Umowie zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 2.2 Umowy, z którymi Użytkownik się nie zgadza, Użytkownik będzie zobowiązany do zaprzestania korzystania z usług SIA "AB Smart Solutions".
2.4 Zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik dobrowolnie, z własnej woli i we własnym interesie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administrację swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji (imię, nazwisko, dane kontaktowe adresu e-mail, a także inne dane dotyczące tożsamości Użytkownika i udostępnione Administracji w związku z rejestracją Użytkownika na Stronie internetowej lub w Aplikacji).
2.5 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika obejmuje wykonanie dowolnej czynności (operacji) lub zestawu czynności (operacji) z wykorzystaniem lub bez wykorzystania środków automatyzacji z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzowanie, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), wydobywanie, wykorzystywanie, depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp) danych osobowych, w tym przetwarzanie powyższymi metodami.

Warunki korzystania w ramach Umowy
3.1 Korzystanie z funkcjonalności Aplikacji jest dozwolone wyłącznie po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji i autoryzacji na Stronie evismart.com lub w Aplikacji oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zgodnie z procedurą ustanowioną przez Spółkę i uregulowaną w punkcie 2 niniejszej Umowy.
3.2 Techniczne, organizacyjne i handlowe warunki korzystania z zasobów internetowych, w tym funkcjonalności, są podawane do wiadomości Użytkowników poprzez odrębne zamieszczenie na Stronie evismart.com lub w Załączniku.

Prawa i obowiązki stron
4.1 Administracja Zasobów Internetowych podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Administracja zapewnia dostęp do danych osobowych użytkownika tylko tym pracownikom, którzy potrzebują tych informacji w celu zapewnienia funkcjonowania zasobów internetowych.
4.2 Administracja zasobu internetowego ma prawo ograniczyć dostęp Użytkownika do Witryny, Aplikacji w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i jej załączników, które stanowią jej integralną część.
4.3 Administracja Witryny, Aplikacji ma prawo jednostronnie, bez powiadomienia Użytkownika, anulować konto Użytkownika, jeśli nie było ono używane przez ponad 3 (trzy) kolejne miesiące kalendarzowe;
4.4 Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do korzystania z Serwisu, Aplikacji i korzystania z Serwisu, Aplikacji w celach i w sposób nie zabroniony przez ustawodawstwo Łotwy.
4.5 Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia, na żądanie Administracji Serwisu, Aplikacji, dodatkowych informacji, które są bezpośrednio związane ze świadczonymi usługami tego Serwisu, Aplikacji.
4.6 Użytkownik ponosi niezależną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania związane z korzystaniem z zasobów internetowych, w tym jeśli takie działania doprowadzą do naruszenia praw i uzasadnionych interesów osób trzecich, a także za zgodność z przepisami prawa podczas korzystania z Witryny, Aplikacji.
4.7 Użytkownikowi zabrania się:
4.7.1 nieuprawnionego gromadzenia i przechowywania danych osobowych innych osób;
4.7.2 zakłócania normalnego działania zasobów internetowych.

Korzystanie z Witryny, Aplikacji
5.1 Witryna, Aplikacja i ich zawartość są własnością i są obsługiwane przez Administrację Witryny, Aplikacji;
5.2 Zawartość Witryny, Dodatku nie może być kopiowana, publikowana, powielana, przesyłana ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposób, a także umieszczana w globalnej sieci Internet bez pisemnej zgody Administracji Witryny, Dodatku.
5.3 Zawartość Witryny, Aplikacji jest chroniona prawem autorskim, prawem znaków towarowych, a także innymi prawami związanymi z własnością intelektualną i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji.
5.4 Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za zachowanie poufności informacji dotyczących konta, w tym hasła, oraz wszelkich działań prowadzonych w imieniu Użytkownika Konta.
5.5 Użytkownik niezwłocznie powiadomi Administrację Strony, Administrację Aplikacji o nieuprawnionym użyciu jego konta lub hasła, lub o jakimkolwiek innym naruszeniu systemu bezpieczeństwa

Odpowiedzialność Stron
6.1 Za naruszenie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym załączników, które stanowią jej integralną część, Administracja Serwisu, Załączniki i Użytkownik ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Łotwy.
6.2 Administracja Strony, Aplikacja nie ponosi odpowiedzialności za:
6.2.1 Opóźnienia lub awarie w procesie wykonywania operacji, wynikające z działania siły wyższej, a także wszelkie przypadki nieprawidłowego działania systemów telekomunikacyjnych, komputerowych, elektrycznych i innych powiązanych systemów.
6.2.2 Działania systemów transferowych, banków systemów płatniczych oraz za opóźnienia związane z ich pracą.
6.2.3 Prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik nie dysponuje środkami technicznymi niezbędnymi do korzystania z niej, jak również nie ponosi żadnych zobowiązań do zapewnienia Użytkownikom takich środków.
6.2.4 Zawartość (treść) informacji zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, Aplikacji.
6.3 Odniesienie (w jakiejkolwiek formie) do jakiejkolwiek strony, produktu, usługi, jakiejkolwiek informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym, umieszczonej na Stronie lub w Załączniku nie stanowi poparcia ani rekomendacji tych produktów (usług, działań) przez Spółkę, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie wskazane w zasobach SIA "AB Smart Solutions".
6.4 Użytkownik ponosi niezależną odpowiedzialność za interpretację i wykorzystanie treści (informacji) umieszczonych przez niego na Stronie, w Aplikacji.
6.5 Wszelkie straty, które Użytkownik może ponieść w przypadku umyślnego lub niedbałego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy, a także z powodu nieautoryzowanego dostępu do komunikacji innego Użytkownika, nie będą rekompensowane przez Administrację Witryny, Aplikacji.

Pozostałe warunki
7.1 Niniejsza Umowa jest umową pomiędzy Użytkownikiem a SIA "AB Smart Solutions" dotyczącą procedury korzystania z usług.
7.2 Niniejsza Umowa, procedura jej zawarcia i wykonania, a także kwestie nieuregulowane niniejszą Umową są regulowane przez obowiązujące ustawodawstwo Łotwy.
7.3 Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub rozwiązana przez Licencjodawcę jednostronnie bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika i bez żadnego odszkodowania w związku z tym.
7.4 Opinie Użytkownika zamieszczone w Serwisie, Aplikacji nie stanowią informacji poufnych i mogą być wykorzystywane przez Administrację Serwisu, Aplikacji bez ograniczeń.