• LV
  • EN
  • RU
Close
Whatsapp: 0037122033034 Telegram: evismart_europe Phone: +371 22 033 034

Vietnes lietošanas noteikumi

Pamata jēdzieni

1.1. Interneta resursu administrēšana - SIA "AB Smart Solutions", tostarp darbinieki, kas ir pilnvaroti rīkoties SIA "AB Smart Solutions" vārdā interneta resursu administrēšanā.

1.2. Interneta resursu lietotājs (turpmāk tekstā - Lietotājs) - fiziska persona, kura vēlas piekļūt un (vai) kurai ir pieeja interneta resursiem, izmantojot internetu, personas datu subjekts.

1.3. Lietotne - oficiālās mobilās lietotnes, kas pieejamas lejupielādei AppStore un GooglePlay.

1.4. Reģistrācija tīmekļa vietnē ir Lietotāja darbība ar mērķi izveidot personīgo kontu tīmekļa vietnē, lai iegūtu piekļuvi tās pilnvērtīgai funkcionalitātei.

1.5. Personas dati - jebkura informācija, kas saistīta ar tieši vai netieši identificētu vai identificējamu fizisku personu (personas datu subjektu) saskaņā ar Fizisko personu datu likumu.

1.6. Līgums - šis Lietotāja līgums ar visiem pielikumiem, papildinājumiem un grozījumiem.

1.7. Politika - Privātuma politika, kas izklāstīta šī Līguma 1. pielikumā un kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa. Tās aktuālā versija ir atrodama vietnē https://evismart.com/terms/.

Vispārīgi noteikumi

2.1. SIA "AB Smart Solutions" ļauj Interneta resursu Lietotājiem izmantot savus pakalpojumus saskaņā ar šajā līgumā noteiktajiem nosacījumiem. 2.2. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad Lietotājs ir piekritis tā noteikumiem, kā aprakstīts šī Līguma 2.3. punktā. Līguma 2.3. punktā. Šis Līgums attiecas uz visiem pašlaik pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī uz jebkuru šādu pakalpojumu attīstību un/vai jaunu pakalpojumu pievienošanu.

2.2. SIA "AB Smart Solutions" pakalpojumu izmantošanu regulē šis Līgums, Privātuma politika, kas ir pieejama evismart.com šī Līguma 1. pielikumā un ir tā neatņemama sastāvdaļa. 2.3. Sabiedrība var grozīt Līgumu bez īpaša brīdinājuma, jaunā Līguma redakcija stājas spēkā pēc tās ievietošanas internetā šajā punktā norādītajā adresē, ja vien jaunā Līguma redakcija neparedz citādi. Pašreizējā Līguma versija ir atrodama tīmekļa vietnē https://evismart.com/terms/.

2.3. Uzsākot izmantot jebkuru interneta resursu vai tā atsevišķas funkcijas vai veicot reģistrācijas procedūru, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir pilnībā piekritis Līguma noteikumiem bez jebkādām atrunām vai izņēmumiem. 2.4. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādam no Līguma noteikumiem, Lietotājs nedrīkst izmantot SIA "AB Smart Solutions" pakalpojumus. Ja Sabiedrība ir veikusi jebkādas izmaiņas Līgumā, kā aprakstīts Līguma 2.2. punktā, kurām Lietotājs nepiekrīt, viņam jāpārtrauc SIA "AB Smart Solutions" pakalpojumu izmantošana.

2.4. Noslēdzot šo Līgumu, Lietotājs dod piekrišanu savu reģistrācijas laikā sniegto personas datu (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, e-pasta adrese, kā arī citi personas dati, kas kļūst pieejami Administrācijai reģistrācijas laikā Vietnē vai pielikumā) apstrādei. 

2.5. Lietotāja personas datu apstrāde ietver jebkuras darbības (operācijas) vai darbību (operāciju) kopuma veikšanu ar personas datiem, tostarp personas datu vākšanu, reģistrēšanu, sistematizēšanu, uzkrāšanu, glabāšanu, precizēšanu (atjaunināšanu, mainīšanu), iegūšanu, izmantošanu, anonimizēšanu, bloķēšanu, dzēšanu, iznīcināšanu, nosūtīšanu (izplatīšanu, sniegšanu, piekļuvi), tostarp apstrādi iepriekš minētajām metodēm.

Lietošanas noteikumi saskaņā ar Līgumu

3.1. Lietotnes funkcionalitātes izmantošana ir atļauta tikai pēc tam, kad Lietotājs ir reģistrējies un autorizējies evismart.com tīmekļa vietnē vai Lietotnē, sniedzot savu Piekrišanu datu apstrādei Sabiedrības noteiktajā kārtībā, ko reglamentē šī Līguma 2. punkts.

3.2. Interneta resursu izmantošanas tehniskie, organizatoriskie un komerciālie noteikumi, tostarp funkcionalitātes, tiek darītas zināmas Lietotājiem, tos atsevišķi izvietojot evismart.com Mājas lapā vai Lietotnē.

Pušu tiesības un pienākumi

4.1 Tiešsaistes resursu administrācija veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datus no nesankcionētas piekļuves, maiņas, izpaušanas vai iznīcināšanas. 4.2. Administrācija nodrošina piekļuvi lietotāja personas datiem tikai tiem darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama tiešsaistes resursu darbības nodrošināšanai.

4.2. Tīmekļa vietnes administrācijai ir tiesības ierobežot Lietotāja piekļuvi Tīmekļa vietnei, pielikumam, ja Lietotājs pārkāpj šī Līguma un tā pielikumu, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa, noteikumus.

4.3. Vietnes, Pielikuma administrācijai ir tiesības vienpusēji, bez brīdinājuma Lietotājam, anulēt Lietotāja kontu, ja tas nav ticis izmantots ilgāk kā 3 (trīs) kalendāros mēnešus pēc kārtas;

4.4. Lietotājam ir tiesības piekļūt Vietnes, Pielikuma lietošanai un izmantot Vietni, Pielikumu Latvijas Republikas tiesību aktos neaizliegtiem mērķiem un kārtībā.

4.5. Lietotājs apņemas pēc Vietnes, Pieteikuma administrācijas pieprasījuma sniegt papildu informāciju, kas ir tieši saistīta ar Vietnes, Pieteikuma sniegtajiem pakalpojumiem.

4.6. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs pret trešajām personām par savu rīcību, kas saistīta ar Vietnes, Pielikumu lietošanu, tai skaitā, ja šādas rīcības rezultātā tiks pārkāptas trešo personu tiesības un likumīgās intereses, kā arī par likumu ievērošanu, lietojot Vietni, Pielikumus.

4.7:

4.7.1 nesankcionēti vākt un glabāt citu personu datus;

4.7.2 traucēt interneta resursu normālu darbību.

Tīmekļa vietnes, Aplikāciju lietošana

5.1. Tīmekļa vietnes, Lietotnes un to satura īpašnieks un pārvaldītājs ir Tīmekļa vietnes administrācija, Lietotne;

5.2. Tīmekļa vietnes, Pielikuma saturu nedrīkst kopēt, publicēt, pavairot, pārraidīt vai izplatīt jebkādā veidā, kā arī izvietot internetā bez Tīmekļa vietnes, Pielikuma administrācijas rakstiskas piekrišanas.

5.3. Vietnes, Pielikuma saturu aizsargā autortiesības, preču zīmju tiesības, kā arī citas ar intelektuālo īpašumu un negodīgu konkurenci saistītas tiesības.

5.4. Lietotājs ir personīgi atbildīgs par konta informācijas, tostarp paroles, konfidencialitātes saglabāšanu, kā arī par visām darbībām, kas tiek veiktas Konta lietotāja vārdā bez izņēmumiem.

5.5. Lietotājam nekavējoties jāinformē Vietnes administrācija, Pieteikums par jebkuru neatļautu sava konta vai paroles izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu. 5.6. Lietotājam ir pienākums nekavējoties informēt Vietnes administrāciju, Pieteikuma

Pušu atbildība

6.1. Vietnes administrācija, Pielikumi un Lietotājs ir atbildīgi par šajā Līgumā, tai skaitā tā pielikumos, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa, noteikto saistību pārkāpšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem.

6.2. Tīmekļa vietnes administrācija, Pielikumi nav atbildīgi par:

6.2.1. Par darbības procesa aizkavēšanos vai traucējumiem nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kā arī par jebkādiem traucējumiem telekomunikāciju datorsistēmu elektrotehniskajās un citās saistītajās sistēmās.

6.2.2 Pārskaitījumu sistēmu, maksājumu sistēmu banku darbību un par kavējumiem, kas saistīti ar to darbību.

6.2.3. Par Vietnes, Pieteikuma pareizu darbību gadījumā, ja Lietotājam nav nepieciešamo tehnisko līdzekļu, lai to izmantotu, un nav pienākuma nodrošināt Lietotājus ar šādiem līdzekļiem.

6.2.4 Lietotāja Vietnē, Lietotnē un Lietotnē publicētās informācijas saturs.

6.3. Atsauce (jebkādā formā) uz jebkuru tīmekļa vietni, produktu, pakalpojumu, jebkāda komerciāla vai nekomerciāla rakstura informāciju, kas ievietota Vietnē vai Pielikumā, nav uzskatāma par Sabiedrības apstiprinājumu vai rekomendāciju šādiem produktiem (pakalpojumiem, darbībām), ja vien tas nav tieši norādīts SIA "AB Smart Solutions" resursos.

6.4. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Vietnē, Pielikumā ievietotā satura (informācijas) interpretāciju un izmantošanu.

6.5. Jebkādi zaudējumi, kas Lietotājam var rasties, tīši vai nolaidības dēļ pārkāpjot kādu no šī Līguma noteikumiem, kā arī sakarā ar nesankcionētu piekļuvi citu Lietotāju saziņai, netiek atlīdzināti no Vietnes, Pielikuma administrācijas puses.

Citi noteikumi un nosacījumi

7.1. Šis Līgums ir vienošanās starp Lietotāju un SIA "AB Smart Solutions" par Pakalpojumu lietošanas kārtību.

7.2. Šo Līgumu un tā noslēgšanas un izpildes kārtību, kā arī jautājumus, kas nav regulēti šajā Līgumā, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.

7.3. Licenciārs var vienpusēji grozīt vai izbeigt šo Līgumu bez iepriekšēja brīdinājuma Lietotājam un bez jebkādas ar to saistītas kompensācijas.

7.4. Lietotāja atsauksmes, kas publicētas Tīmekļa vietnē, Lietotnē, nav konfidenciāla informācija, un Tīmekļa vietnes, Lietotnes administrācija tās var izmantot bez ierobežojumiem.